ᑐᑭᒧᐊᒍᑎᖏᑦ

ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒍᑦ ᐊᑑᑎᑦᓴᔭᒥᓂᒃ, KEQC-ᑯᑦ ᐃᑉᐱᒍᓱᑦᓯᐊᕆᐊᓖᑦ ᐱᓗᐊᕐᓗᒋᑦ ᒪᑯᓂᖓ ᑐᑭᒧᐊᒍᑎᓂᒃ ᐅᖃᕐᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓚᖓᓂ 23.2.4-ᒥ JBNQA ᐃᓗᐊᓂ:

 • ᓴᐳᒻᒥᒋᐊᖃᕐᓂᖅ ᓄᓇᖃᖅᑳᓯᒪᔪᐃᑦ ᐃᓄᖏᓐᓂᒃ, ᐃᓅᖃᑎᒌᓐᓂᖏᓐᓂᒃ, ᓄᓇᓕᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᑭᑕᐅᑎᖏᓐᓂᒃ, ᐊᑦᑐᐊᔭᐅᓂᖏᑎᒍᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᒍᑏᑦ ᐱᓇᓱᐊᑦᓴᖏᓐᓄᑦ ᓱᕐᕂᔪᓄᑦ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᓄᓇᖁᑎᒥᒃ;
 • ᐊᕙᑎᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᖃᑎᒌᓂᒃ ᓴᐳᒻᒥᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒉᑦ ᐱᑦᔪᑎᓖᑦ ᐃᑯᓪᓚᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᖃᖅᑳᓯᒪᔪᐃᑦ ᐃᓄᖏᑦᑕ ᓱᕐᕋᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᒍᑎᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᑎᓄᑦ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᓄᓇᖁᑎᒥᒃ ᓱᕐᕂᔪᓄᑦ;
 • ᓴᐳᒻᒥᒋᐊᖃᕐᓂᖅ ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᓂᒃᑯᑦ, ᐃᖃᓗᓐᓂᐊᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᑭᒋᐊᕐᓂᐊᓂᑯᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᓯᒪᔪᐃᑦ ᐃᓄᖏᑦᑕ ᐱᔪᓐᓇᓂᖏᓐᓂᒃ ᑕᒫᓂ ᓄᓇᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᐊᒍᑦ ᐱᔪᓐᓇᓂᖃᕈᑎᖏᓐᓂᒃ ᑕᒪᑐᒪ ᐃᓗᐊᓂ ᐊᑦᑐᐊᔭᐅᓂᖏᑎᒍᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᒍᑎᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᑎᓄᑦ ᓱᕐᕂᔪᓄᑦ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᓄᓇᖁᑎᒥᒃ;
 • ᓴᐳᒻᒥᒋᐊᖃᕐᓂᖅ ᐆᒪᔪᕐᑎᒍᑦ ᐱᑦᓴᖁᑎᓂᒃ, ᓄᓇᐅᑉ ᐊᒻᒪᓗ ᐆᒪᔪᖃᕈᑏᑦ ᐊᕙᑎᖏᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐆᒪᔪᖃᐅᑎᐅᖃᑎᒌᓂᒃ ᑕᒫᓂ ᓄᓇᒥ ᐊᑦᑐᐊᔭᐅᓂᖏᑎᒍᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᒍᑎᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᑎᓄᑦ ᓱᕐᕂᔪᓄᑦ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᓄᓇᖁᑎᒥᒃ;
 • ᐃᓚᐅᑎᑦᓯᓂᖅ ᓄᓇᖃᖅᑳᓯᒪᔪᐃᑦ ᐃᓄᖏᓐᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᓗ ᑕᒫᓂ ᓄᓇᑯᑎᒥ ᓄᓇᓯᒪᖃᑕᐅᔪᓂᒃ ᑖᒃᑯᐊ ᒪᓕᒉᑦ ᐊᑐᕐᑎᑕᐅᓂᖓᓄᑦ;
 • ᐱᔪᓐᓇᓂᖃᕈᑎᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑯᒻᒪᓲᑎᑦᓴᖏᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᓯᒪᔪᐃᑦ ᐃᓄᖏᑦᑕ, ᓱᓇᐅᓂᐊᕋᓗᐊᕐᐸᑕ;
 • ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒥᒃ ᐱᔪᓐᓇᓂᖃᕐᓂᖓᑦ, ᒪᓕᓪᓗᓂ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᒧᑦ ᐋᕐᕿᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ, ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖁᔭᑎᒎᕐᓱᑎᒃ ᐱᓇᓱᐊᕐᑐᑦ ᑕᒫᓂ ᓄᓇᖁᑎᒥ;
 • ᐃᑯᓪᓚᑎᑦᓯᒋᐊᖃᕐᓂᖅ ᐱᐅᙱᑐᒧᑦ ᐊᕙᑎᐅᑉ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᖃᑎᒌᓐᓂᐅᑉ ᓱᕐᕋᑕᐅᓂᖓᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᒍᑎᓄᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᓯᒪᔪᐃᑦ ᐃᓄᖏᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᖃᖅᑳᓯᒪᙱᑐᐃᑦ ᐃᓄᖏᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᖃᖅᑳᓯᒪᔪᐃᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᓯᒪᙱᑐᐃᓪᓗ ᓄᓇᓕᖏᑎᒍᑦ ᑕᒪᓐᓇ ᓱᒐᓗᐃᙱᑐᒥᒃ ᐱᐅᓯᖃᕐᑎᓗᒍ ᐃᑉᐱᒍᓱᑦᓯᐊᑐᒥᒃ ᑌᒃᑯᓂᖓ ᐊᑦᔨᐅᖏᑦᑐᓂᒃ ᐋᕐᕿᓯᒪᒍᑎᑦᓴᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑫᒥᑕᐅᒍᒪᔪᓂᒃ, ᐊᑐᖁᔭᐅᔪᓂᒃ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᓇᓗᓀᕐᑕᐅᔪᓂᒃ ᓱᕐᕂᒍᑎᓂᒃ ᑲᙳᓇᕿᓂᐅᑉ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᒥᕐᕈᓂᐅᑉ ᐱᕐᕈᓯᖏᑦ ᐊᑐᓚᐅᕐᑎᓗᒋᑦ.

ᓱᓕᒋᐊᓪᓚᒃ, ᐱᓇᓱᐊᑦᓴᒥᒃ ᕿᒥᕐᕈᓂᐅᑉ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᓯᓂᐊᕐᓂᐅᑉ ᑲᔪᓯᒍᑕᐅᓂᖓᓂ, KEQC-ᑯᑦ ᐃᓱᒪᒍᑎᖃᓲᖑᒻᒥᔪᑦ ᐃᓱᒪᒋᒋᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᐅᖃᕐᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓚᖓᓂ 23.3.19-ᒥ JBNQA ᐃᓗᐊᓂ. ᑌᒣᒐᓗᐊᕐᑎᓗᒍ, ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐃᓱᒪᒋᒋᐊᓕᓐᓄᑦ ᓱᒋᐊᓪᓚᕖᕈᑦᔭᐅᖏᑦᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᑦᔨᕕᒋᓲᕆᑦᓱᓂᒋᑦ ᓈᒻᒪᑐᕆᔭᒥᓂᒃ ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᓱᓇᒥᒃ ᑲᒪᓂᕐᒥᓂᒃ ᑕᑯᓐᓇᓱᑎᒃ.

 • ᐊᕙᑎᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᖃᑎᒌᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᒍᑎᐅᑉ ᓱᕐᕂᒍᑎᖏᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐱᐅᔫᒐᓗᐊᕐᐸᑕ ᐱᐅᙱᑑᒐᓗᐊᕐᐸᑕᓗ;
 • ᐊᕙᑎᒥᒃ ᐱᐅᙱᓕᑎᕆᓃᑦ ᐊᑐᙱᕕᖃᙱᑐᑦ ᑌᑲᓂ ᐅᓪᓗᒥ ᐱᓇᓲᑎᑦᓴᔭᐅᓕᕐᑐᑦ ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕙᑎᒥᒃ ᐱᐅᙱᓕᑎᕆᓃᑦ ᑐᑭᑖᕈᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᑯᓪᓚᑎᒋᐊᕐᓂᐊᓇᒋᑦ ᑕᒪᑐᒪ ᐱᕕᖃᕐᓂᓕᒫᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑫᓪᓗᐊᑎᐅᑉ ᑫᒥᒍᒪᔭᖏᑦ ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ ᐱᐅᙱᓕᕆᐅᑎᓄᑦ ᓴᑐᕈᑎᑦᓴᐅᑎᓪᓗᒋᑦ;
 • ᓱᒐᓗᐃᒐᑎᒃ ᐱᐅᓯᐅᒍᓐᓇᑐᑦ ᐱᐅᙱᑐᓄᑦ ᓱᕐᕂᒍᑎᓂᒃ ᐊᑐᙱᓚᕿᐅᑎᒋᓗᒋᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᑯᓪᓚᑎᑦᓯᒍᑎᒋᓗᒋᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᐅᔪᒨᓕᖓᔪᓄᑦ ᓱᕐᕂᒍᑏᑦ ᐱᒋᐊᓪᓚᑎᓚᖓᓗᒋᑦ;
 • ᓱᒐᓗᐃᒐᑎᒃ ᐊᓯᒋᓕᐅᑎᒍᓐᓇᑐᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᒍᑎᐅᑉ ᖃᓄᐃᓕᖓᑦᓱᓂ ᑫᒥᑕᐅᒍᑎᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓈᒻᒪᓈᓕᕐᐸᑦ ᓱᒐᓗᐃᒐᑎᒃ ᐊᓯᒋᓕᐅᑎᒍᓐᓇᑐᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᒍᑕᐅᓚᖓᑎᓪᓗᒍ ᑫᒥᑕᐅᒍᒪᔪᒧᑦ;
 • ᐱᕐᕈᓯᕆᒍᒪᑦᓱᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐅᓯᕆᒍᒪᑦᓱᒋᑦ ᑫᓪᓗᐊᑎᐅᑉ ᐅᖃᕐᓯᒪᔭᖏᑦ ᓈᒻᒪᑐᒥᒃ ᑲᒪᒍᑎᒋᓂᐊᕐᓱᒋᑦ ᓴᓗᒣᓪᓕᑎᕆᐅᑏᑦ ᐊᓂᐊᓂᖓᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᓘᓐᓃᑦ ᐊᕙᑎᒥ ᐃᓱᐊᙱᑐᓕᐅᕈᑎᓂᒃ, ᑌᒣᒋᐊᖃᕐᓂᖅ ᒪᓕᓪᓗᒍ;
 • ᐱᕙᓪᓕᐊᒍᑎᐅᑉ ᑫᒥᑕᐅᒍᒪᔫᑉ ᐊᑦᑐᐊᓂᖓ ᐊᑐᕆᐊᓕᓐᓄᑦ ᓄᐃᑕᓕᕐᑐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑫᒥᑕᐅᒍᒪᔪᓄᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᐅᑉ ᐱᖁᔭᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓕᒐᖏᓐᓄᑦ;
 • ᐱᕐᕈᓯᕆᒍᒪᑦᓱᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐅᓯᕆᒍᒪᑦᓱᒋᑦ ᑫᓪᓗᐊᑎᐅᑉ ᐅᖃᕐᓯᒪᔭᖏᑦ ᐊᑐᖃᑦᑕᓂᐊᕐᑎᓗᒋᑦ ᐃᓛᓂᐅᙱᑐᖅ ᐱᓂᕐᓗᑐᖃᑦᓴᓂᐊᕐᐸᑦ.