ᑎᒥᒥᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᐅᑉ ᒪᓕᒐᖏᑦ

ᑎᒥᒥᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᐅᑉ ᒪᓕᒐᖏᑦ ᐋᕐᕿᓯᒪᕗᑦ ᓱᕐᖁᐃᕈᑕᐅᓚᖓᑎᓪᓗᒋᑦ KEQCᑯ-ᑦ ᐱᓇᓱᓐᓂᒥᒍᑦ ᐱᕐᕈᓯᖏᑦᑕ ᑕᑯᑦᓴᐅᓂᖓᓂᒃ. ᑖᒃᑯᐊ ᒪᓕᒉᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᕗᑦ ᖃᐅᔨᒪᒍᑏᑦ ᐊᓂᐊᑎᕐᑕᐅᓂᖓᓂᒃ ᐃᓄᓐᓄᑦ, ᑲᑎᒪᓂᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᒪᐅᑏᑦ ᐊᓪᓚᑕᐅᒍᑎᖏᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᒪᔨᐊᐲᑦ ᐱᓇᓱᖃᑎᒌᑦᑎᑕᐅᔪᓪᓗ ᐃᓂᓪᓚᖓᓂᖏᓐᓂᒃ, ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᓂᒃ ᑐᕌᒐᕐᓄᑦ ᐊᑦᑐᐊᔪᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ KEQC-ᑯᑦ ᑮᓇᐅᔦᔭᕈᑎᖏᓐᓂᒃ.

ᑕᑯᓗᑎᑦ ᓱᓇᒥᑦᑐᓂᒃ ᐊᓪᓚᓂᒃ ᕗᕆᒋᕋ-ᑯᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᔩᑦ ᐃᒻᒥᒍᑦ ᒪᓕᒐᖏᓐᓄᑦ (ᖃᓪᓗᓈᑎᑑᕐᑐᑦ ᑭᓯᐊᓂ).