ᐊᕙᑎᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᖃᑎᒌᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ

ᐃᓚᖓ 23 ᔦᒻᔅ ᐯᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᑯᐯᒃ ᑕᕐᕋᖓᓂ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᒥ (JBNQA) ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᖓ II ᐊᕙᑎᐅᑉ ᐱᐅᔫᑎᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐱᖁᔭᒥ (EQA) ᐊᐅᓚᑦᓯᕗᑦ ᐊᕙᑎᒥᒃ ᑲᙳᓇᕿᓂᐅᑉ ᒪᓕᒐᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ. ᑖᒃᑯᐊ ᒪᓕᒉᑦ ᐊᑦᔨᒋᔭᐅᙱᑐᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᔪᓄᑦ ᑯᐯᒃ ᓯᕿᓂᕙᓯᓐᓂᖓᑕ ᓄᓇᖏᓐᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᕐᑎᑕᐅᓂᖓᑦ ᑐᙵᕕᖃᕐᓱᓂ ᐊᑦᔨᐅᖏᑦᑐᓂᒃ ᒪᓕᑦᑎᒌᓂᒃ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᓯᒍᑎᓂᒃ, ᐅᖄᔭᐅᑦᓯᐊᑐᓂᒃ ᐃᓚᖓᓂ 23.2.4-ᒥ JBNQA ᐃᓗᐊᓂ.

ᑖᒃᑯᐊ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᑏᑦ ᒥᑦᓵᓄᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᓪᓚᓂᐊᕋᕕᑦ, ᒪᑯᐊ ᐊᓪᓓᑦ ᐃᓗᓕᖏᑦ ᑕᑯᓗᒋᑦ: