ᑐᑭᕐᑖᑐᐃᔨᓄᑦ ᐃᓚᐅᔪᑦ

KEQC-ᑯᑦ ᐃᓐᓄᓯᒪᔪᑦ ᖁᓕᐅᙱᒐᕐᑐᓂᒃ ᑲᑎᒪᔨᓂᒃ, ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐃᑦᓯᕙᐅᑕᖓᑦ ᐃᓚᐅᑎᓪᓗᒍ. ᑯᐯᒃᑯᑦ ᑲᕙᒪᖓᑦ ᑎᒡᒍᐊᓯᓲᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐅᕐᓯᑐᐃᓲᖑᑦᓱᓂ, ᑌᒣᒍᒪᓕᕋᒥ, ᑲᑎᒪᔨᓂᒃ ᓯᑕᒪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑦᓯᕙᐅᑕᕐᒥᒃ. ᑖᑦᓱᒪ ᑎᒡᒍᐊᑕᐅᓂᖓ, ᑭᓯᐊᓂ, ᐊᖏᕐᑕᐅᒋᐊᓕᒃ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓᓄᑦ, KRG ᑖᓐᓇ ᑎᒡᒍᐊᓯᓲᖑᒻᒥᑎᓪᓗᒍ ᑕᐅᕐᓯᑎᑦᓯᖃᑦᑕᓱᓂᓗ ᓯᑕᒪᓂᒃ ᑲᑎᒪᔨᒋᐊᓪᓚᓂᒃ, ᒪᕐᕉᒃ ᑖᒃᑯᓇᓂ ᐃᓅᓗᑎᒃ ᓄᓇᓯᒪᒋᐊᖃᕐᑎᓗᒋᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥ.

ᐅᓪᓗᒥ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ

ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑦᑕᓯᒪᔪᑦ

ᑯᐯᒃᑯᑦ ᑲᕙᒪᖓᑕ ᑎᒡᒍᐊᖃᑦᑕᓯᒪᔭᖏᑦ

Marie-Eve Fortin (2013-2020)
ᐲᑕ ᔦᑲᑉᔅ (ᐊᖓᔪᕐᖄᖓ KEQC-ᑯᑦ 1979-2017)
ᓯᑎᕚᓐ ᑲᓭᑦ (2015-2018)
ᐱᔦᕐ-ᒥᓭᓪ ᕙᐅᑌᓐ (2008-2015)
ᔫᓭ ᐸᕋᓱ (2014-2015)
ᐄᑎᑦ ᕚᓐ ᑎ ᒍᐊᓪ (1998-2014)
ᒥᕂᓪ ᐹᓪ (1999-2013)
ᑎᓃ ᐱᐊᕐᓇᑦᓯᐊᔅ (1996-2008)
ᔨᓪ ÿᐋᕐᕕ (1987- 2001)
ᔪᐊᔾ ᓯᒫ (1981-1999)
ᐱᐊᑦᕌᓐᑦ ᐳᓵ (1980-1995)
ᒥᓯᐊᓪ ᐴᓕᐅ (1981-1987)
ᐃᓕᐊᓐ ᒋᐊᐸ (1981-1982)
ᐋᓓᓐ ᑳᕆᔨᐊᐱ (1980-1981)
ᒥᓯᐊᓪ ᓚᑲᑦᓰ (1980-1981)

ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓᑕ ᑎᒡᒍᐊᖃᑦᑕᓯᒪᔭᖏᑦ

M. Putulik Papigatuk (2004-2021)
M. Eli Aullaluk (2005-2018)
ᓕᐊᔨ ᒍᐊᑦ (2009-2012)
ᔫᓯᐱ ᐋᓇᖃᑕᒃ (2004-2010)
ᑏᕕ ᐅᒃᐱᒃ (1997-2009)
ᑌᕕᑎ ᓂᕕᐊᕐᓯ (2005-2006)
ᒥᐊᔨ ᐹᓕᓴ (2001-2005)
ᒣᑯᓪ ᑯᐊᑕᓐ (1997-2005)
ᑯᓘᑦ ᑯᕆᓃ (1995-2001)
ᓂᐅᓪ ᑯᕂᒃ (1994-2001)
ᐱᐊᕐᓈ ᐊᒃᑳᓐᑦ (1981-1996)
ᐋᓂ ᒍᐊᑦ-ᑯᕆᓃ (1994-1995)
ᔫᓯᐱ ᐹᓪᓚᔮᑦ (1992-1994)
ᒥᐊᔨ ᓭᒪᓐ (1990-1994)
ᐹᓪ ᐊᓚᑯ (1991-1992)
ᒨᓱᓯ ᓇᐅᒃᑲᕈᐊᖅ (1990-1991)
ᑌᕕᑦ ᐋᓇᓈᒃ (1984-1989)
ᒫᒃ R. ᑯᐊᑕᓐ (1982-1989)
ᐹᓪ ᐅᕿᑦᑐᖅ (1987-1988)
ᔮᔨ ᖃᐅᒃᑫ (1985-1987)
ᐄᓓ ᐅᐃᑖᓗᒃᑐᒃ (1982-1984)
ᕌᐳᑦ ᔨᒧᒪᓐ (1981 -1982)
ᑖᓂᐊᓪ ᐅᐃᑖᓗᒃᑐᒃ (1981-1982)
ᐱᐊ ᑖᓐᓯᕉ (1981)