ᐱᓇᓱᐊᑦᓴᐅᑉ ᐊᑎᖓ

ᐊᓄᕆᒧᑦ-ᑫᕙᑦᑐᑦ ᐃᑯᒪᓕᐅᕈᑏᑦ

ᑫᓪᓗᐊᑎ

ᑭᓕᐊᓐᑯᐊ (Glencore) ᑳᓇᑕᒃᑯᑦ ᑎᒥᖓᑦ

ᓇᔪᕐᑕᐅᔪᖅ

Katinniq

ᓯᕗᒧᐊᕐᓂᖓᑕ ᐊᓪᓗᓂᖓ

  • ᑐᑭᑖᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᕐᓂᖅ

ᑐᑭᑖᖑᓯᒪᔪᑦ

ᑐᑭᑖᕐᑐᐃᔩᑦ ᑐᑭᑖᕐᓯᒪᔪᑦ ᑖᑦᓱᒥᖓ ᐱᓇᓱᐊᑦᓴᒥᒃ ᐊᖏᕐᓱᑎᒃ ᒪᓕᒐᖃᕐᑎᓗᒍ. ᑐᑭᑖᕆᓯᒪᔭᖓᑦ ᑕᑯᒍᓐᓇᑕᓯ ᐅᕙᓂ (ᐅᐃᒍᐃᑎᑑᕐᑎᓗᒍ ᑭᓯᐊᓂ).

ᐅᓕᕐᓀᕈᑎᖓ

ᑖᓐᓇ ᐱᓇᓱᐊᑦᓴᖅ ᑕᖏᓕᒃ ᓴᓇᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖏᕐᕋᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᐊᓄᕆᒧᑦ-ᕙᑕᐅᔪᓂᒃ ᐃᑯᒪᓕᐅᕈᑎᓂᒃ ᕌᒡᓚᓐ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕕᐅᑉ ᓇᑉᐸᑎᕐᓯᒪᕕᖏᑦᑕ ᓴᓂᐊᓂ ᑲᑎᓐᓂᒥ, ᐃᑯᒪᓕᐅᕈᓐᓇᑎᓪᓗᒋᑦ 3-9 MW-ᓂᒃ. ᑖᒃᑯᐊ ᕙᑦᑐᐃᑦ ᑲᓱᕐᑐᓕᐊᖑᒐᔭᕐᑐᑦ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᓂ ᓄᓇᐅᑉ ᐃᑭᐊᖓᑕ ᓂᕈᒥᓐᓂᖓᓄᑦ ᐃᑯᒪᐅᓕᐅᕈᑎᓄᑦ ᑲᑎᓐᓂᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓪᓗᐃᑦ ᑉᐸᖏᓐᓂ. ᑕᒪᓐᓇ ᐱᓇᓱᐊᑦᓴᖅ ᐃᓚᖃᕐᒥᔪᖅ ᐃᒪᐅᑉ ᐃᓗᑦᑕᑑᑉ ᓄᐊᒍᑎᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ hydrogen-ᒥᒃ ᐅᕐᓱᒥᒃ ᓄᐊᑦᓯᓂᕐᒥᒃ. ᑖᓐᓇ ᑭᖑᓪᓕᐹᖅ ᐊᑐᖃᑦᑕᓚᖓᔪᖅ ᐊᓄᕆᐅᑉ ᓲᖑᓂᖓ ᖄᖏᐅᑎᑉᐸᑦ ᐃᑯᒪᓕᐅᕈᑎᐅᑉ ᐃᑯᒪᙳᑎᑦᓯᒍᓐᓇᓂᖓᓂᒃ ᑕᒪᑐᒪ ᐊᔭᐅᕐᓂᖓ ᓴᖑᑎᖔᖃᕐᑕᓗᒍ ᐅᕐᓱᓕᐅᕐᓂᒧᑦ ᑕᒪᓐᓇ ᐊᓄᕆᒧᑦ ᐊᓂᐊᑐᐃᓐᓇᕈᓐᑎᓪᓗᒍ. ᐱᓇᓱᑦᑕᐅᓂᖓ ᓯᕗᓪᓕᖅ ᐊᑦᑐᐊᔪᖅ ᐃᓕᔨᓂᕐᒧᑦ ᐊᓄᕆᐅᑉ ᕙᑕᖏᓐᓂᒃ ᑦᓱᒥᖓᓗ ᐃᓗᒪᓂᐅᑉ ᓄᐊᒍᑎᖓᓂᒃ ᐅᕐᓱᓕᐊᖓᓂᓪᓗ ᓄᐊᑦᓯᕕᖓᓂᒃ. ᖃᓄᖅ ᐱᑦᓯᐊᓂᖓ ᑕᒫᓂ ᐊᓄᕆᒥ ᒪᓕᓪᓗᒍ, ᑕᓪᓕᒪᒋᐊᓪᕙᑦᑐᐃᑦ ᐃᓕᔭᐅᓛᕐᑐᑦ ᐱᓇᓱᑦᑕᐅᓂᖓᑕ ᑐᖓᓕᐊᓂ. ᑖᓐᓇ ᐱᓇᓱᐊᑦᓴᖅ ᕌᒡᓚᓐ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕕᖓᓂ ᐃᑯᓪᓚᐅᒥᑎᑦᓯᒪᖓᔪᖅ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥᒃ ᓂᕈᒻᒪᔪᓂᒃ ᐳᔪᓕᐊᖏᓐᓂᒃ 6,447 ᑕᓐᔅ-ᒐᓚᓐᓂᒃ ᕋOᑉ ×ᒧᑦ ᐅᖁᓐᓂᕆᔭᐅᒐᔭᕐᑐᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ.

ᕋᖑᓗᕿᓴᖁᖑᑭ

ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐊᓄᕆᒧᑦ-ᕙᑦᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᓚᖓᔪᖅ ᐅᐱᕐᖔᑯᑦ 2014-ᒥ

ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᐃᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᒍᓐᓇᑐᑦ

ᖃᐅᔨᒪᒍᑎᒋᐊᓪᓓᑦ

ᑐᑭᓯᒋᐊᑦᓯᐊᕈᒪᒍᑦᓯ, ᐅᖃᕐᓗᓯ ᕗᕆᒋᕋ-ᑯᑦ ᐊᓪᓚᑎᖃᕐᕕᖓᓄᑦ:

418-521-3950, ext. 4810

ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ: secretariat@keqc-cqek.ca

ᖦᒥᑕᓗᓂᖃ ᖃᓕᒪᒪᕿᓴᑎᐅ