ᐱᓇᓱᐊᑦᓴᐅᑉ ᐊᑎᖓ

ᓯᕐᒥᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᕆᐊᕐᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᑐᕐᓂᖅ ᓴᓇᕕᒻᒪᕇᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕐᕖᑦ ᓄᓇᖁᑎᖏᓐᓂ

ᑫᓪᓗᐊᑎ

Englobe Corp.

ᓄᓇᓕᖓ

ᑰᑦᔪᐊᖅ

ᓯᕗᒧᐊᕐᓂᖓᑕ ᐊᓪᓗᓂᖓ

  • ᑐᑭᑖᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᕐᓂᖅ

ᑐᑭᑖᖑᓯᒪᔪᑦ

ᑐᑭᑖᕐᑐᐃᔩᑦ ᑐᑭᑖᕐᓯᒪᔪᑦ ᑖᑦᓱᒥᖓ ᐱᓇᓱᐊᑦᓴᒥᒃ ᐊᑐᕐᑎᓯᓂᐊᕋᑎᒃ ᐊᕙᑎᒥᒃ ᐃᓅᖃᑎᒌᓂᓪᓗ ᓱᕐᓂᖓᓂᒃ ᑲᙳᓇᕿᓂᐅᑉ ᐱᕐᕈᓯᖓᓂᒃ.

ᐅᓕᕐᓀᕈᑎᖓ

ᑖᓐᓇ ᐱᓇᓱᐊᑦᓴᖅ ᑐᕌᕐᑐᖅ ᐊᑐᕆᐊᓪᓚᓂᕐᒧᑦ ᐱᐅᙱᑐᐃᔭᕐᓯᒪᔪᓂᒃ ᓯᕐᒥᓂᒃ ᓄᓇᓂ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕐᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᔨᒻᒪᕇᑦ ᑕᒻᒫᕕᑦᓴᖏᓐᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᕐᖁᓯᐅᕈᑕᐅᓂᕐᒧᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᓯᕐᒥᒃ ᐱᐅᙱᑐᖃᕐᓂᖓᑎᒍᑦ ᐃᑯᓪᓚᓂᕐᓴᐅᕗᖅ ᐃᓪᓗᖃᕐᕕᐅᔪᑦ ᒪᓕᒐᖃᕈᑎᖓᓂᒃ (B).

ᖃᐅᔨᒪᒍᑎᒋᐊᓪᓓᑦ

ᑐᑭᓯᒋᐊᑦᓯᐊᕈᒪᒍᑦᓯ, ᐅᖃᕐᓗᓯ ᕗᕆᒋᕋ-ᑯᑦ ᐊᓪᓚᑎᖃᕐᕕᖓᓄᑦ:

418-521-3950, ext. 4810

ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ: secretariat@keqc-cqek.ca

ᖦᒥᑕᓗᓂᖃ ᖃᓕᒪᒪᕿᓴᑎᐅ