ᐱᓇᓱᐊᑦᓴᐅᑉ ᐊᑎᖓ

ᐊᖏᓕᒋᐊᕆᓂᖅ ᒥᕝᕕᒥ ᑐᙵᕕᓐᓂᒃ ᐃᓪᓗᔪᐊᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᖓᑦᑕᔫᑯᕕᒻᒧᑦ

ᑫᓪᓗᐊᑎ

ᐃᖏᕐᕋᒍᑎᓕᕆᔩᑦ ᑯᐯᒻᒥ

ᓄᓇᓕᖓ

ᓴᓪᓗᐃ

ᓯᕗᒧᐊᕐᓂᖓᑕ ᐊᓪᓗᓂᖓ

  • ᑐᑭᑖᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᕐᓂᖅ

ᑐᑭᑖᖑᓯᒪᔪᑦ

ᐅᓕᕐᓀᕈᑎᖓ

ᐱᓇᓱᐊᑦᓴᖅ ᑐᕌᖓᔪᖅ ᐊᖏᓪᓕᑎᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᕐᓂᐅᕕᐅᑉ ᑐᙵᕕᖓᓂᒃ ᓴᓪᓗᐃᑦ ᒥᕝᕕᖓᓂ 19,000 ᒪᑉ ᒥᑦᓵᓂ ᐃᓚᒋᐊᕐᓗᒍ ᐃᓂᓕᐅᓪᓗᓂ ᖃᖓᑦᑕᔫᑦ ᕿᑲᕐᕕᓴᒋᐊᓪᓚᖏᓐᓂᒃ, ᐊᖏᓪᓕᑎᕆᓗᓂᓗ ᓄᓇᒃᑰᔫᑯᕕᒻᒥᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᒻᒥᓗᓂ ᓄᑖᒥᒃ ᐊᑦᔨᒌᙱᑐᓂᒃ ᐊᑑᑎᓕᒻᒥᒃ ᐃᓪᓗᔪᐊᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᑖᒥᒃ ᖃᖓᑦᑕᔫᕐᓂᐊᕕᒻᒥᒃ. ᐱᓇᓱᐊᑦᓴᖅ ᐃᓗᓕᓕᒃ ᓄᐃᑕᔪᑐᖃᕐᒥᒃ ᖃᐅᕐᑎᕆᕕᒻᒥᒃ 4 ᖑᖃᑭᕿᐅ×ᒐᓚᒻᒧᑦ ᐊᖏᓕᒋᐊᕐᑎᓯᓂᕐᒥᒃ ᑎᒍᓚᕕᒋᓗᒍ ᓯᖃᓕᒪᔪᓂᒃ ᐊᑐᕆᐊᖃᓚᖓᔪᓂᒃ ᑕᒪᑐᒧᖓ ᐱᓇᓱᓐᓂᒧᑦ.

ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᐃᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᒍᓐᓇᑐᑦ

ᖃᐅᔨᒪᒍᑎᒋᐊᓪᓓᑦ

ᑐᑭᓯᒋᐊᑦᓯᐊᕈᒪᒍᑦᓯ, ᐅᖃᕐᓗᓯ ᕗᕆᒋᕋ-ᑯᑦ ᐊᓪᓚᑎᖃᕐᕕᖓᓄᑦ:

418-521-3950, ext. 4810

ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ: secretariat@keqc-cqek.ca

ᖦᒥᑕᓗᓂᖃ ᖃᓕᒪᒪᕿᓴᑎᐅ