ᐱᓇᓱᐊᑦᓴᐅᑉ ᐊᑎᖓ

ᓄᑦᑎᑎᕆᓂᖅ ᐅᕐᓱᐊᓗᖃᐅᑏᑦ ᐃᓂᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᕐᓱᖃᐅᑎᓂᒃ ᐃᓚᔨᓂᖅ

ᑫᓪᓗᐊᑎ

ᐃᓚᒌᓴᒃᑯᑦ ᐅᕐᓱᐊᓗᓕᕆᔨᖏᑦ

ᓄᓇᓕᖓ

ᐊᑯᓕᕕᒃ

ᓯᕗᒧᐊᕐᓂᖓᑕ ᐊᓪᓗᓂᖓ

  • ᑐᑭᑖᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᕐᓂᖅ

ᑐᑭᑖᖑᓯᒪᔪᑦ

ᑐᑭᑖᕐᑐᐃᔩᑦ ᑐᑭᑖᕐᓯᒪᔪᑦ ᑖᑦᓱᒥᖓ ᐱᓇᓱᐊᑦᓴᒥᒃ ᐊᑐᕐᑎᓯᓂᐊᕋᑎᒃ ᐊᕙᑎᒥᒃ ᐃᓅᖃᑎᒌᓂᓪᓗ ᓱᕐᓂᖓᓂᒃ ᑲᙳᓇᕿᓂᐅᑉ ᐱᕐᕈᓯᖓᓂᒃ.

ᐅᓕᕐᓀᕈᑎᖓ

ᑖᓐᓇ ᐱᓇᓱᐊᑦᓴᖅ ᐱᑦᔪᑎᓕᒃ ᓄᑦᑎᑎᕆᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᓕᒋᐊᕆᓂᕐᒥᒃ ᐅᕐᓱᐊᓗᖃᐅᑏᑦ ᐃᓂᖓᓂᒃ ᓄᓇᓕᐅᑉ ᐅᕐᓱᐊᓗᖃᐅᑎᑯᕕᖓᓂ. ᐅᕐᓱᖃᐅᑏᑦ ᐱᖓᓱᑦ ᐅᓪᓗᒥ ᐊᑐᕐᑐᒥ ᐅᕐᓱᖃᐅᑎᑯᕕᒻᒥ ᐃᓗᓖᔭᕐᑕᐅᓚᖓᔪᑦ, ᓴᓗᒻᒪᑕᐅᓗᑎᓪᓗ, ᐃᑐᑦᑎᑕᐅᓗᑎᓪᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᑉᐸᑕᐅᒋᐊᓪᓚᓗᑎᒃ ᐃᓂᒥ ᓄᑖᒥ. ᓇᐸᔪᒥᒃ ᐅᕐᓱᖃᐅᑎᒥᒃ ᓄᑖᒥᒃ 1.59 ᒥᓕᐊᓂᒃ ᖃᓪᓗᑎᓂᒃ ᐃᓗᓕᓕᒻᒥᒃ ᓴᓇᓛᕐᑐᑦ. ᐅᕐᓱᖃᐅᑎ ᐃᓐᓇᖓᔪᖅ 50,000-ᓂᒃ ᖃᓪᓗᑎᓂᒃ ᐃᓗᓕᓕᒃ ᓴᓇᔭᐅᓛᕐᒥᔪᖅ.

ᓄᑖᑉ ᐊᓯᐸᒌᒃᑯᑎᖓᑕ ᖃᒪᓂᖓ 3,369-ᓂᒃ ᓯᑦᑭᑕᓂᒃ ᓱᖅᑳᑎᕈᑎᓂᒃ ᐊᖏᓂᖃᓛᕐᑐᖅ ᒍᒪᓗᓂᓗ.

ᒪᓕᑦᑎᓕᒫᖏᑦ ᐅᕐᓱᐊᓗᖃᐅᑏᑦ ᐃᓱᐊᖁᑎᖏᑦ, ᑯᕕᑎᑦᓯᒍᑎᖓ, ᐃᓪᓗᔪᐊᖅ ᐃᑯᒪᖏᓐᓂᒃ ᑲᒪᐅᑏᑦ ᐊᓪᓚᕕᖓᑕᓗ ᓇᔪᕐᑕᖓ, ᐅᓯᓕᕐᑐᕕᖓ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐅᒡᒍᑎᓕᒫᖏᑦ ᑕᐅᕐᓯᑕᐅᓛᕐᑐᑦ. ᑭᑭᐊᖑᓂᖏᑦ ᐃᒋᑦᑐᓴᓕᒫᑦ ᐅᕐᓱᖃᐅᑎᑐᖃᕕᓃᑦ ᐊᑐᕈᓐᑐᑦ ᓯᕿᓂᕐᒥᐅᓕᐊᕈᑦᔭᐅᓛᕐᑐᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᑯᑦ.

ᓴᓇᔭᐅᓂᖏᓐᓂ, ᐅᕐᓱᐊᓗᐃᑦ ᐱᔭᑦᓴᐅᖏᓐᓇᓂᐊᕐᑐᑦ ᒫᓐᓇᓯᐅᑎᓂᒃ ᐅᕐᓱᖃᐅᑎᓂᒃ.

ᕋᖑᓗᕿᓴᖁᖑᑭ

ᐱᓇᓱᑦᑕᐅᓂᖓ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓚᖓᔪᑦᖅ ᐅᐱᕐᖔᑯᑦ 2015-ᒥ.

ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᐃᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᒍᓐᓇᑐᑦ

ᖃᐅᔨᒪᒍᑎᒋᐊᓪᓓᑦ

ᑐᑭᓯᒋᐊᑦᓯᐊᕈᒪᒍᑦᓯ, ᐅᖃᕐᓗᓯ ᕗᕆᒋᕋ-ᑯᑦ ᐊᓪᓚᑎᖃᕐᕕᖓᓄᑦ:

418-521-3950, ext. 4810

ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ: secretariat@keqc-cqek.ca

ᖦᒥᑕᓗᓂᖃ ᖃᓕᒪᒪᕿᓴᑎᐅ