ᐱᓇᓱᐊᑦᓴᐅᑉ ᐊᑎᖓ

ᐋᕐᕿᕆᐊᕆᓂᖅ ᒥᕝᕕᐅᑉ ᐊᕐᖁᑎᖓᓂᒃ

ᓄᓇᓕᖓ

ᑲᖏᕐᓱᖅ

ᓯᕗᒧᐊᕐᓂᖓᑕ ᐊᓪᓗᓂᖓ

  • ᑐᑭᑖᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᕐᓂᖅ

ᑐᑭᑖᖑᓯᒪᔪᑦ

ᑐᑭᑖᕐᑐᐃᔩᑦ ᑐᑭᑖᕐᓯᒪᔪᑦ ᑖᑦᓱᒥᖓ ᐱᓇᓱᐊᑦᓴᒥᒃ ᐊᖏᕐᓱᑎᒃ ᒪᓕᒐᖃᕐᑎᓗᒍ.

ᐅᓕᕐᓀᕈᑎᖓ

ᑖᓐᓇ ᐱᓇᓱᐊᑦᓴᖅ ᑐᕌᖓᔪᖅ ᐊᕐᖁᓯᐅᕐᓂᒧᑦ ᓄᑖᒥᒃ ᓄᓇᓕᐅᑉ ᒥᕝᕕᐅᓗ ᑲᔪᕈᑎᑦᓴᖓᓂᒃ, ᓱᕐᖁᐃᓗᒍ ᐊᑦᑕᓇᙱᓂᖓ ᒪᓕᓐᓂᖓᓗ ᐱᑦᓯᐊᓯᒪᒋᐊᖃᕐᓂᖓᓂᒃ. ᓪᓗᐊᑎᖓ ᑐᓴᕐᓱᒍ, ᓇᓪᓕᑳᕈᑎᑦᓴᖅ ᓂᕈᐊᕐᓯᒪᔭᖓᑦ (4d) ᓐᓇᐅᕗᖅ ᐃᓱᒪᑦᓯᐊᓂᕐᐹᖑᑦᓱᓂ ᓄᓇᓕᐅᑉ ᑭᙴᒪᓇᕐᑐᖁᑎᖏᓐᓂᒃ, ᐊᕐᖁᑎᐅᑉ ᐊᑦᑕᓇᙱᓂᖓᓂᒃ, ᑮᓇᐅᕈᑕᐅᓂᖓᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕙᑎᒥᒃ ᓱᕐᓂᖓᓂᒃ. ᐱᓇᓱᑦᑕᐅᓂᖓ ᐃᓚᖃᕐᒥᔪᖅ ᓅᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᐊᕐᖁᑎᐅᑉ ᐃᓚᖓᓂᒃ ᒥᕝᕕᐅᑉ ᓴᓂᕌᒎᕐᑐᒥᒃ ᒪᓕᒋᐊᖃᕐᓂᑯᖓᓄᑦ ᒥᕝᕕᐅᑉ ᓱᓇᒐᓚᓐᓄᑦ ᐅᖓᓯᓐᓂᖓᑎᒍᑦ ᒪᓕᒐᕐᒥᒃ. ᐊᕐᖁᑎᐅᑉ ᐃᓚᑖᖓ ᓄᑖᖅ ᑲᓱᕋᔭᕐᑐᖅ ᓄᐃᑕᒌᕐᑐᒧᑦ ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᐊᕐᖁᑎᖓᓄᑦ ᒪᑭᑕᑦᓯᖏᓐᓇᓗᓂᓗ ᑲᓱᕐᓂᒥᒃ ᐃᓗᕕᕐᓄᑦ, ᑭᓈᓂᕐᓗᑯᕖᑦ ᖃᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᐅᕋᕐᑕᕕᒻᒧᑦ. ᐅᓪᓗᒥ ᐊᕐᖁᑎᒋᕙᑦᑕᖓ ᒪᑐᔭᐅᓚᖓᔪᖅ (ᐊᑦᑕᓇᕐᒪᑦ) ᐊᑐᕐᑕᐅᒍᓐᓇᓂᖓᓗ ᐃᓱᖃᕐᑎᑕᐅᓗᓂ. ᐊᕐᖁᑎᐅᑉ ᓴᖑᑎᑕᐅᓂᑦᓴᖓ ᐅᖄᒍᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ. ᑭᖑᓪᓕᐹᑦ ᐸᕐᓇᑕᐅᒍᑎᖏᑦ ᒪᓂᒋᐊᖃᖏᓐᓇᑐᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥ ᐊᑦᑐᐊᔭᐅᔪᓄᑦ. ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖃᓚᖓᔪᖅ ᐅᐱᕐᖔᒥ ᑕᒡᒐᓂ ᓱᕐᖁᐃᕆᐊᕐᓗᓂ ᐊᕐᖁᑕᐅᓚᖓᔪᖅ ᓇᖏᐊᕐᓇᑐᒦᑦᑐᓂᒃ ᐆᒪᔪᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᑦᓴᓂᑕᓕᓐᓂᒃ ᓄᓇᓂᒃ (ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᑕᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᓐᓂᒃ) ᐱᑕᖃᙱᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑦ.

ᕋᖑᓗᕿᓴᖁᖑᑭ

ᐊᕐᖁᑎ ᓄᑖᖅ ᓴᓇᔭᐅᓚᖓᔪᖅ ᐅᐱᕐᖔᑯᑦ 2015-ᒥ

ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᐃᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᒍᓐᓇᑐᑦ

ᖃᐅᔨᒪᒍᑎᒋᐊᓪᓓᑦ

ᑐᑭᓯᒋᐊᑦᓯᐊᕈᒪᒍᑦᓯ, ᐅᖃᕐᓗᓯ ᕗᕆᒋᕋ-ᑯᑦ ᐊᓪᓚᑎᖃᕐᕕᖓᓄᑦ:

418-521-3950, ext. 4810

ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ: secretariat@keqc-cqek.ca

ᖦᒥᑕᓗᓂᖃ ᖃᓕᒪᒪᕿᓴᑎᐅ