ᐱᓇᓱᐊᑦᓴᐅᑉ ᐊᑎᖓ

ᐃᓪᓗᐃᑦ ᓴᓂᓕᐊᖏᓐᓂᒃ ᓴᓂᒃᑯᕕᒃ

ᑫᓪᓗᐊᑎ

ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓ

ᓄᓇᓕᖓ

ᑲᖏᕐᓱᖅ

ᓯᕗᒧᐊᕐᓂᖓᑕ ᐊᓪᓗᓂᖓ

  • ᑐᑭᑖᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᕐᓂᖅ

ᑐᑭᑖᖑᓯᒪᔪᑦ

ᑐᑭᑖᕐᑐᐃᔩᑦ ᑐᑭᑖᕐᓯᒪᔪᑦ ᑖᑦᓱᒥᖓ ᐱᓇᓱᐊᑦᓴᒥᒃ ᐊᖏᕐᓱᑎᒃ ᒪᓕᒐᖃᕐᑎᓗᒍ. ᑐᑭᑖᕆᓯᒪᔭᖓᑦ ᑕᑯᒍᓐᓇᑕᓯ ᐅᕙᓂ (ᖃᓪᓗᓈᑎᑑᕐᑐᑦ ᑭᓯᐊᓂ).

ᐅᓕᕐᓀᕈᑎᖓ

ᑖᓐᓇ ᐱᓇᓱᐊᑦᓴᖅ ᐊᑦᑐᐊᕗᖅ ᓄᑖᒥᒃ ᓴᓂᒃᑯᕕᓕᐅᕐᓂᒧᑦ ᑲᖏᕐᓱᒥ ᐊᖏᓂᕐᓴᒥᒃ ᐃᓂᓕᐅᕈᑎᒋᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᖑᑎᕆᓚᖓᓗᓂ ᐸᕝᕕᓇᕐᑐᓂᒃ ᓄᓇᓕᒻᒧᑦ ᓴᓂᕐᓂᒃ ᖃᓂᑦᑐᐊᐱᒻᒥ ᐃᑯᐊᓚᑦᓯᓂᐅᑉ ᓴᓇᔭᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓂᒃᑯᕕᐅᑉ ᑎᐹᕿᓂᕆᓲᖓᓂᒃ ᐊᕐᕌᒎᑉ ᐃᓚᖓᓂ. ᓴᓂᒃᑯᕕᐅᑉ ᓄᑖᑉ ᐃᓂᖓ ᑕᒻᒫᓯᒪᓚᖓᔪᖅ 3.5ᓄᒪ-ᓄᑦ ᓄᓇᓕᐅᑉ ᐅᖓᓯᑖᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐸᒐᑦᓴᐅᓚᖓᑦᓱᓂ ᓄᐃᑕᓕᕇᕐᑐᑯᑦ ᐊᕐᖁᑎᑯᑦ. ᑖᓐᓇ ᐱᓇᓱᐊᑦᓴᖅ ᐃᓚᖃᕇᑦᓴᐅᑎᒋᔪᖅ ᓴᑐᕐᑎᓯᓂᕐᒥᒃ ᐅᓪᓗᒥ ᓴᓂᒃᑯᕕᖓᓐᓂᒃ, ᑕᒪᓐᓇ ᐊᖏᕐᑕᐅᒌᕐᓯᒪᒻᒪᑦ 1985-ᒥ.

ᕋᖑᓗᕿᓴᖁᖑᑭ

2014

ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᐃᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᒍᓐᓇᑐᑦ

ᖃᐅᔨᒪᒍᑎᒋᐊᓪᓓᑦ

ᑐᑭᓯᒋᐊᑦᓯᐊᕈᒪᒍᑦᓯ, ᐅᖃᕐᓗᓯ ᕗᕆᒋᕋ-ᑯᑦ ᐊᓪᓚᑎᖃᕐᕕᖓᓄᑦ:

418-521-3950, ext. 4810

ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ: secretariat@keqc-cqek.ca

ᖦᒥᑕᓗᓂᖃ ᖃᓕᒪᒪᕿᓴᑎᐅ