ᒪᓕᒉᑦ ᓴᖑᐊᑦᓯᔪᑦ

ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒍᑦ ᐊᑑᑎᑦᓴᔭᒥᓂᒃ, ᑐᑭᑖᕐᑐᐃᔩᑦ ᐃᑉᐱᒍᓱᑦᓯᐊᕆᐊᓖᑦ ᐱᓗᐊᕐᓗᒋᑦ ᒪᑯᓂᖓ ᑐᑭᒧᐊᒍᑎᓂᒃ ᐅᖃᕐᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓚᖓᓂ 23.2.4-ᒥ JBNQA ᐃᓗᐊᓂ:

 • ᓴᐳᒻᒥᒋᐊᖃᕐᓂᖅ ᓄᓇᖃᖅᑳᓯᒪᔪᐃᑦ ᐃᓄᖏᓐᓂᒃ, ᐃᓅᖃᑎᒌᓐᓂᖏᓐᓂᒃ, ᓄᓇᓕᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᑭᑕᐅᑎᖏᓐᓂᒃ, ᐊᑦᑐᐊᔭᐅᓂᖏᑎᒍᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᒍᑏᑦ ᐱᓇᓱᐊᑦᓴᖏᓐᓄᑦ ᓱᕐᔪᓄᑦ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᓄᓇᖁᑎᒥᒃ;
 • ᐊᕙᑎᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᖃᑎᒌᓂᒃ ᓴᐳᒻᒥᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᑦ ᐱᑦᔪᑎᓖᑦ ᐃᑯᓪᓚᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᖃᖅᑳᓯᒪᔪᐃᑦ ᐃᓄᖏᑦᑕ ᓱᕐᕋᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᒍᑎᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᑎᓄᑦ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᓄᓇᖁᑎᒥᒃ ᓱᕐᔪᓄᑦ;
 • ᓴᐳᒻᒥᒋᐊᖃᕐᓂᖅ ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᓂᒃᑯᑦ, ᐃᖃᓗᓐᓂᐊᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᑭᒋᐊᕐᓂᐊᓂᑯᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᓯᒪᔪᐃᑦ ᐃᓄᖏᑦᑕ ᐱᔪᓐᓇᓂᖏᓐᓂᒃ ᑕᒫᓂ ᓄᓇᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᐊᒍᑦ ᐱᔪᓐᓇᓂᖃᕈᑎᖏᓐᓂᒃ ᑕᒪᑐᒪ ᐃᓗᐊᓂ ᐊᑦᑐᐊᔭᐅᓂᖏᑎᒍᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᒍᑎᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᑎᓄᑦ ᓱᕐᔪᓄᑦ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᓄᓇᖁᑎᒥᒃ;
 • ᓴᐳᒻᒥᒋᐊᖃᕐᓂᖅ ᐆᒪᔪᕐᑎᒍᑦ ᐱᑦᓴᖁᑎᓂᒃ, ᓄᓇᐅᑉ ᐊᒻᒪᓗ ᐆᒪᔪᖃᕈᑏᑦ ᐊᕙᑎᖏᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐆᒪᔪᖃᐅᑎᐅᖃᑎᒌᓂᒃ ᑕᒫᓂ ᓄᓇᒥ ᐊᑦᑐᐊᔭᐅᓂᖏᑎᒍᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᒍᑎᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᑎᓄᑦ ᓱᕐᔪᓄᑦ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᓄᓇᖁᑎᒥᒃ;
 • ᐃᓚᐅᑎᑦᓯᓂᖅ ᓄᓇᖃᖅᑳᓯᒪᔪᐃᑦ ᐃᓄᖏᓐᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᓗ ᑕᒫᓂ ᓄᓇᑯᑎᒥ ᓄᓇᓯᒪᖃᑕᐅᔪᓂᒃ ᑖᒃᑯᐊ ᒪᓕᑦ ᐊᑐᕐᑎᑕᐅᓂᖓᓄᑦ;
 • ᐱᔪᓐᓇᓂᖃᕈᑎᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑯᒻᒪᓲᑎᑦᓴᖏᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᓯᒪᔪᐃᑦ ᐃᓄᖏᑦᑕ, ᓱᓇᐅᓂᐊᕋᓗᐊᕐᐸᑕ;
 • ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒥᒃ ᐱᔪᓐᓇᓂᖃᕐᓂᖓᑦ, ᒪᓕᓪᓗᓂ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᒧᑦ ᐋᕐᕿᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ, ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖁᔭᑎᒎᕐᓱᑎᒃ ᐱᓇᓱᐊᕐᑐᑦ ᑕᒫᓂ ᓄᓇᖁᑎᒥ;
 • ᐃᑯᓪᓚᑎᑦᓯᒋᐊᖃᕐᓂᖅ ᐱᐅᙱᑐᒧᑦ ᐊᕙᑎᐅᑉ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᖃᑎᒌᓐᓂᐅᑉ ᓱᕐᕋᑕᐅᓂᖓᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᒍᑎᓄᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᓯᒪᔪᐃᑦ ᐃᓄᖏᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᖃᖅᑳᓯᒪᙱᑐᐃᑦ ᐃᓄᖏᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᖃᖅᑳᓯᒪᔪᐃᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᓯᒪᙱᑐᐃᓪᓗ ᓄᓇᓕᖏᑎᒍᑦ ᑕᒪᓐᓇ ᓱᒐᓗᐃᙱᑐᒥᒃ ᐱᐅᓯᖃᕐᑎᓗᒍ ᐃᑉᐱᒍᓱᑦᓯᐊᑐᒥᒃ ᒃᑯᓂᖓ ᐊᑦᔨᐅᖏᑦᑐᓂᒃ ᐋᕐᕿᓯᒪᒍᑎᑦᓴᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᒥᑕᐅᒍᒪᔪᓂᒃ, ᐊᑐᖁᔭᐅᔪᓂᒃ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᓇᓗᕐᑕᐅᔪᓂᒃ ᓱᕐᒍᑎᓂᒃ ᑲᙳᓇᕿᓂᐅᑉ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᒥᕐᕈᓂᐅᑉ ᐱᕐᕈᓯᖏᑦ ᐊᑐᓚᐅᕐᑎᓗᒋᑦ.

ᓱᓕᒋᐊᓪᓚᒃ, ᐱᓇᓱᐊᑦᓴᒥᒃ ᕿᒥᕐᕈᓂᐅᑉ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᓯᓂᐊᕐᓂᐅᑉ ᑲᔪᓯᒍᑕᐅᓂᖓᓂ, ᑐᑭᑖᕐᑐᐃᔩᑦ ᐃᓱᒪᒍᑎᖃᓲᖑᒻᒥᔪᑦ ᐃᓱᒪᒋᒋᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᐅᖃᕐᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓚᖓᓂ 23.3.19-ᒥ JBNQA ᐃᓗᐊᓂ. ᒐᓗᐊᕐᑎᓗᒍ, ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐃᓱᒪᒋᒋᐊᓕᓐᓄᑦ ᓱᒋᐊᓪᓚᕖᕈᑦᔭᐅᖏᑦᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᑦᔨᕕᒋᓲᕆᑦᓱᓂᒋᑦ ᓈᒻᒪᑐᕆᔭᒥᓂᒃ ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᓱᓇᒥᒃ ᑲᒪᓂᕐᒥᓂᒃ ᑕᑯᓐᓇᓱᑎᒃ.

 • ᐊᕙᑎᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᖃᑎᒌᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᒍᑎᐅᑉ ᓱᕐᒍᑎᖏᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐱᐅᔫᒐᓗᐊᕐᐸᑕ ᐱᐅᙱᑑᒐᓗᐊᕐᐸᑕᓗ;
 • ᐊᕙᑎᒥᒃ ᐱᐅᙱᓕᑎᕆᓃᑦ ᐊᑐᙱᕕᖃᙱᑐᑦ ᑲᓂ ᐅᓪᓗᒥ ᐱᓇᓲᑎᑦᓴᔭᐅᓕᕐᑐᑦ ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕙᑎᒥᒃ ᐱᐅᙱᓕᑎᕆᓃᑦ ᑐᑭᑖᕈᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᑯᓪᓚᑎᒋᐊᕐᓂᐊᓇᒋᑦ ᑕᒪᑐᒪ ᐱᕕᖃᕐᓂᓕᒫᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓪᓗᐊᑎᐅᑉ ᒥᒍᒪᔭᖏᑦ ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ ᐱᐅᙱᓕᕆᐅᑎᓄᑦ ᓴᑐᕈᑎᑦᓴᐅᑎᓪᓗᒋᑦ;
 • ᓱᒐᓗᐃᒐᑎᒃ ᐱᐅᓯᐅᒍᓐᓇᑐᑦ ᐱᐅᙱᑐᓄᑦ ᓱᕐᒍᑎᓂᒃ ᐊᑐᙱᓚᕿᐅᑎᒋᓗᒋᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᑯᓪᓚᑎᑦᓯᒍᑎᒋᓗᒋᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᐅᔪᒨᓕᖓᔪᓄᑦ ᓱᕐᒍᑏᑦ ᐱᒋᐊᓪᓚᑎᓚᖓᓗᒋᑦ;
 • ᓱᒐᓗᐃᒐᑎᒃ ᐊᓯᒋᓕᐅᑎᒍᓐᓇᑐᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᒍᑎᐅᑉ ᖃᓄᐃᓕᖓᑦᓱᓂ ᒥᑕᐅᒍᑎᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓈᒻᒪᓈᓕᕐᐸᑦ ᓱᒐᓗᐃᒐᑎᒃ ᐊᓯᒋᓕᐅᑎᒍᓐᓇᑐᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᒍᑕᐅᓚᖓᑎᓪᓗᒍ ᒥᑕᐅᒍᒪᔪᒧᑦ;
 • ᐱᕐᕈᓯᕆᒍᒪᑦᓱᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐅᓯᕆᒍᒪᑦᓱᒋᑦ ᓪᓗᐊᑎᐅᑉ ᐅᖃᕐᓯᒪᔭᖏᑦ ᓈᒻᒪᑐᒥᒃ ᑲᒪᒍᑎᒋᓂᐊᕐᓱᒋᑦ ᓴᓗᓪᓕᑎᕆᐅᑏᑦ ᐊᓂᐊᓂᖓᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᓘᓐᓃᑦ ᐊᕙᑎᒥ ᐃᓱᐊᙱᑐᓕᐅᕈᑎᓂᒃ, ᒋᐊᖃᕐᓂᖅ ᒪᓕᓪᓗᒍ;
 • ᐱᕙᓪᓕᐊᒍᑎᐅᑉ ᒥᑕᐅᒍᒪᔫᑉ ᐊᑦᑐᐊᓂᖓ ᐊᑐᕆᐊᓕᓐᓄᑦ ᓄᐃᑕᓕᕐᑐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᒥᑕᐅᒍᒪᔪᓄᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᐅᑉ ᐱᖁᔭᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓕᒐᖏᓐᓄᑦ;
 • ᐱᕐᕈᓯᕆᒍᒪᑦᓱᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐅᓯᕆᒍᒪᑦᓱᒋᑦ ᓪᓗᐊᑎᐅᑉ ᐅᖃᕐᓯᒪᔭᖏᑦ ᐊᑐᖃᑦᑕᓂᐊᕐᑎᓗᒋᑦ ᐃᓛᓂᐅᙱᑐᖅ ᐱᓂᕐᓗᑐᖃᑦᓴᓂᐊᕐᐸᑦ.