ᑎᒥᒥᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᐅᑉ ᒪᓕᒐᖏᑦ

ᑎᒥᒥᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᐅᑉ ᒪᓕᒐᖏᑦ ᐋᕐᕿᓯᒪᕗᑦ ᓱᕐᖁᐃᕈᑕᐅᓚᖓᑎᓪᓗᒋᑦ ᑐᑭᑖᕐᑐᐃᔩᑦ ᐱᓇᓱᓐᓂᒥᒍᑦ ᐱᕐᕈᓯᖏᑦᑕ ᑕᑯᑦᓴᐅᓂᖓᓂᒃ. ᑖᒃᑯᐊ ᒪᓕᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᕗᑦ ᖃᐅᔨᒪᒍᑏᑦ ᐊᓂᐊᑎᕐᑕᐅᓂᖓᓂᒃ ᐃᓄᓐᓄᑦ, ᑲᑎᒪᓂᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᒪᐅᑏᑦ ᐊᓪᓚᑕᐅᒍᑎᖏᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᒪᔨᐊᐲᑦ ᐱᓇᓱᖃᑎᒌᑦᑎᑕᐅᔪᓪᓗ ᐃᓂᓪᓚᖓᓂᖏᓐᓂᒃ, ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᓂᒃ ᑐᕌᒐᕐᓄᑦ ᐊᑦᑐᐊᔪᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᑖᕐᑐᐃᔩᑦ ᑮᓇᐅᔭᕈᑎᖏᓐᓂᒃ.

ᑕᑯᓗᑎᑦ ᓱᓇᒥᑦᑐᓂᒃ ᐊᓪᓚᓂᒃ ᑐᑭᑖᕐᑐᐃᔩᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔩᑦ ᐃᒻᒥᒍᑦ ᒪᓕᒐᖏᓐᓄᑦ (ᖃᓪᓗᓈᑎᑑᕐᑐᑦ ᑭᓯᐊᓂ).