ᐊᕙᑎᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᖃᑎᒌᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ

ᐃᓚᖓ 23 ᒻᔅ ᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᑯᒃ ᑕᕐᕋᖓᓂ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᒥ (JBNQA) ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᖓ II ᐊᕙᑎᐅᑉ ᐱᐅᔫᑎᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐱᖁᔭᒥ (EQA) ᐊᐅᓚᑦᓯᕗᑦ ᐊᕙᑎᒥᒃ ᑲᙳᓇᕿᓂᐅᑉ ᒪᓕᒐᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ. ᑖᒃᑯᐊ ᒪᓕᑦ ᐊᑦᔨᒋᔭᐅᙱᑐᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᔪᓄᑦ ᑯᒃ ᓯᕿᓂᕙᓯᓐᓂᖓᑕ ᓄᓇᖏᓐᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᕐᑎᑕᐅᓂᖓᑦ ᑐᙵᕕᖃᕐᓱᓂ ᐊᑦᔨᐅᖏᑦᑐᓂᒃ ᒪᓕᑦᑎᒌᓂᒃ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᓯᒍᑎᓂᒃ, ᐅᖄᔭᐅᑦᓯᐊᑐᓂᒃ ᐃᓚᖓᓂ 23.2.4-ᒥ JBNQA ᐃᓗᐊᓂ.

ᑖᒃᑯᐊ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᑏᑦ ᒥᑦᓵᓄᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᓪᓚᓂᐊᕋᕕᑦ, ᒪᑯᐊ ᐊᓪᑦ ᐃᓗᓕᖏᑦ ᑕᑯᓗᒋᑦ:

ᑐᑭᒧᐊᒍᑏᑦ

ᐱᕐᕈᓯᖓ

ᐱᓇᓱᐊᑦᓴᒥᒃ ᒪᓂᔨᓂᖅ ᕿᒥᕐᕈᒍᑕᐅᖁᓗᒍ

ᐊᕙᑎᒥᒃ ᓱᕐᒍᑎᓂᒃ ᐅᖃᕈᑎᐅᑉ ᐃᓗᓕᖏᑦ

ᐃᓄᓕᒫᑦ ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᓂᖓᑦ