ᑐᑭᑖᕐᑐᐃᔨᒃᑯᑦ

ᑲᑎᕕᒃ ᐊᕙᑎᖃᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓂᒧᑦ ᑐᑭᑖᕐᑐᐃᔩᑦ (ᑐᑭᑖᕐᑐᐃᔩᑦ) ᐱᙳᑎᑕᐅᓯᒪᕗᑦ 1979-ᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᔨᐅᕗᑦ ᐊᕙᑎᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᖃᑎᒌᓂᒃ ᓱᕐᒍᑏᑦ ᑲᙳᓇᕿᔭᐅᓂᖓᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓂᖓᑕ ᐱᕐᕈᓯᖓᓂᒃ ᐊᑦᑐᐊᔪᒥᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᒍᑎᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᑎᓄᑦ ᑯᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᖓᑕ ᐊᑖᓃᑦᑐᓄᑦ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ